ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban a tevékenysége során felmerülő kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatának és a hatályos magyar és európai adatvédelmi és adatkezelési jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A személyes adatainak megadásával az érintett elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelési tájékoztató esetleges változásai automatikusan alkalmazandók az érintett által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatok megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik.

Az Adatkezelő a pályázat lebonyolítása során nem hozhat nyilvánosságra, olyan adatot mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak vagy az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján üzleti titoknak minősül, vagy aminek nyilvánosságra hozásához a Pályázó előzetesen nem járult hozzá.

 1. Adatkezelő adatai

név: Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

székhely: 1016 Budapest, Sánc u. 3/b

e-mail: info@koppmariaintezet.hu

adószám: 15838492-2-41

 1. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a KINCS Smart Family Fesztivál honlapján (www.smartfamily.hu) történő regisztrációs űrlap kitöltése után a regisztrálók által megadott adatokat kezelhesse a rendezvény lebonyolítása során.

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat (név, email-cím illetve megadott egyéb személyes adat) a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a pályázat lezárultiig vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatokat.

 1. Események szervezésével, lebonyolításával és elszámolásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az adatok kezelésének célja az adatkezelő által szervezett rendezvényekre, workshopokra (különös tekintettel a pályázattal kapcsolatos események) való jelentkezés során a résztvevők azonosítása, nyilvántartása, az esemény kép-és videofelvételek útján történő dokumentálása, promóciós tevékenység az eseményen készült kép-és videofelvételek megosztása nyilvánosan), valamint a szervezéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre:

Az eseményekre jelentkező személyek neve, aláírása, meghívottak esetén e-mail címük, kép-és videofelvételek készítése esetén a résztvevők felvételeken szereplő azonosítható képmása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az események szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a résztvevők hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az eseményekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek jogszabályon alapulnak, így ennek kapcsán az adatkezelő adatkezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály). Tömegfelvételek készítése esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek az események dokumentálásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az elszámolási kötelezettségek teljesítése érdekében az adatkezelő a releváns személyes adatokat jogszabályban (többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály) meghatározott ideig kezeli.

 1. Az adatkezelő weboldalának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő által üzemeltetett www.smartfamily.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használ, amely fájlok a felhasználó oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik adatkezelő számára, hogy szolgáltatásait fejlessze, a felhasználói élményt fokozza.

A cookie-k használatát az érintett a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A cookie-k által gyűjtött információkat adatkezelő nem értékesíti, nem adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett az információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Adatkezelő nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért adatkezelő felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el a Weboldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató változásainak közzétételét követően továbbra is használja a Weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Adatkezelő munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban rögzített feladataik ellátásának teljesítése érdekében a belső adatvédelmi szabályzatban és a hatályos jogszabályokban leírtak figyelembevételével kezelik a megadott adatokat. A pályázat elődöntőjének és döntőjének zsűrije csak a szakmai értékeléshez szükséges, azt befolyásoló adatokhoz jogosult hozzáférni a szükséges mértékben.

 1. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok és a belső adatvédelmi szabályzatának előírásait figyelembe véve a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az érintett jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen célból kezel, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Másolat készítéséhez való jog

Az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az adatkezelő az érintett által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja a kezelt személyes adatok másolatát.

Módosításához való jog

A megkeresett adatkezelő az érintett kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatot, vagy a továbbiakban az érintett által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult, akkor bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog

Az adatkezelő elérhetőségére küldött levélben az érintett kérheti a személyes adatainak a törlését. Az adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az érintett kérelmét.

Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti a személyes adatok zárolását, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 2. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.

Adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye.

Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapjának alkalmazásával történő kezelése ellen. Adatkezelő ekkor megvizsgálja az érintett jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Adatkezelő a kérelmet egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 1. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez érintett az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken. Az érintett igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő.. A kérelmet, panaszt az adatkezelő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az érintett megítélése szerint adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat érintett, ha megítélése szerint adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.